VARFÖR BYGGA I TRÄ EGENTLIGEN?

Trä är beständigt, kan återvinnas och återanvändas. Trä är biologiskt nedbrytbart och energiförbrukningen vid förädlingsprocessen är låg. Detta gör trä och träprodukter till ett mycket bra material ur klimat- och miljösynpunkt. Användning av trä tillsammans med återplantering av skog minskar halten av koldioxid i luften och motverkar uppvärmningen av jorden. Växande skog tar upp luftens koldioxid och lagrar det i träd och mark i form av kol.

Tillverkningen av trävaror är en energisnål process som bara medför små utsläpp av koldioxid. Trä skiljer sig därmed från stål, betong och plast som orsakar betydande utsläpp av fossil koldioxid när de tillverkas.

I Valla Berså används ca 1800 kubikmeter trä som binder ca 1440 ton kol som annars skulle ha frigjorts till atmosfären genom förruttnelse eller förbränning. Ett trähus har lika lång livstid som ett träd i skogen – närmare 100 år och i de flesta fall mycket längre än så. Det finns stora miljöfördelar med att bygga flerbostadshus med trästomme jämfört med de idag vanligast förekommande stommaterialen betong och stål. Främst gäller det följande miljöaspekter:

• Trä från ett hållbart skogsbruk är ett förnybart material.

• Energianvändningen för tillverkning av träprodukter är mycket låg och består till stor del av biobränslen.

• Transporterna av träprodukter blir mer effektiva och snåla p g a träprodukternas låga vikt.

• Koldioxidutsläppen från tillverkning och montage av trähus är mycket låga.

• Trästommen binder stora mängder kol under sin livslängd.